תמצית חוק שירותי תעופה

תמצית חוק שירותי תעופה

לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן – "החוק").

כללי:

בהתאם להוראות סעיף 14(א) לחוק מפורט במסגרת מודעה זו מידע לנוסע בדבר זכאותו להטבות מכוח החוק במקרה של סירוב להטיסו בטיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה או ביטול טיסה.
הוראות החוק בכל הנוגע לזכאות הנוסע להטבות בגין עילה מזכה יחולו על המרכז לתיירות בינלאומית 2010 בע"מ (להלן: "WTC" או "המארגן") אך ורק כאשר היא משמשת 'מארגן' אשר הוגדר בחוק כאדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים. מובהר, כי במקרים בהם תשמש WTC 'נותן שירותי סוכנות נסיעות' בלבד תוגבל אחריותה בהתאם להוראות החוק בעיקר בנוגע לסיוע בקבלת הטבות כאמור בסעיף 15 לחוק.
נוסע שקיבל הטבה לפי דין זר בשל נסיבות המקימות עילה מזכה, כפי שעוד יפורטו להלן, לא יהיה זכאי להטבות לפי החוק, מאותו סוג שקיבל.
אלא אם צוין מפורשות אחרת תינתן לכל המונחים במודעה זו לעיל ולהלן המשמעות הנתונה להם בחוק, לרבות בתקנות שתוקנו לפיו.
המידע המוצג במסגרת מודעה זו נמסר ללקוח בנסיון לפשט את הוראות החוק וכפועל יוצא מכך יתכנו הבדלים בין האמור במסמך זה לבין האמור בלשון החוק. מובהר, כי בכל מקרה של סטייה בין האמור בהודעה זו לבין הוראות החוק יחולו הוראות החוק בין אם סטייה כאמור אינה מטיבה עם הלקוח ובין אם הינה מטיבה עימו. לעיון בלשון החוק אנא הקש על הקישור הבא https://fs.knesset.gov.il/%5C18%5Claw%5C18_lsr_301013.pdf 

1. ההטבות הקבועות בחוק

1.1. שירותי סיוע ללא תשלום, כדלקמן:
1.1.1 מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה ("מזון ומשקאות");
1.1.2 אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתכנן הנוסע ("שירותי לינה");
1.1.3 שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה כאמור בסעיף 1.1.2 לעיל, ואם בחר הנוסע לשהות במקום אחר במרחק סביר משדה התעופה, בפרק הזמן כאמור בסעיף 1.1.2 – שירותי הסעה בין אותו מקום לשדה התעופה ("שירותי הסעה");
1.1.4 שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע ("שירותי תקשורת").

1.2. השבת התמורה;

1.3. כרטיס טיסה חלופי;

1.4. פיצוי כספי.


2. תנאים מקדמיים לזכאות הלקוח להטבות

2.1. למעט ביחס לנוסע שטיסתו בוטלה הרי שכתנאי לזכאותו של נוסע להטבות ביחס לטיסה שהתקיימה לגביה עילה מזכה, על הנוסע להתייצב במועד בדלפק הבידוק של מפעיל הטיסה ואם לא הוקצה דלפק בידוק כאמור - אצל אדם שמונה מטעם מפעיל הטיסה (כאמור בחוק);
'התייצב במועד' משמעו במועד שנקבע לכך ואם לא נקבע מועד כאמור 90 דקות לפחות לפני מועד ההמראה.

2.2. על אף האמור בסעיף ‏2.1 לעיל, נוסע לא יהיה זכאי להטבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
- אם קיבל הודעה מאת מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות בדבר העברתו לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לו כרטיס הטיסה, והוא הגיע ליעדו הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה המקורי;
- אם קיבל את כרטיס הטיסה בלא תשלום או אם כרטיס הטיסה נרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין, אלא אם כן הכרטיס הונפק לו מתוקף חברותו בתכנית למתן הטבות של מפעיל הטיסה .


3. העילות המזכות נוסע באחת או יותר מההטבות

3.1 סירוב להטיס נוסע בטיסה:
3.1.1 במקרה של סירוב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה והנוסע לא הסכים לוותר על מקומו בטיסה בתמורה שתוסכם בין הנוסע לבין מפעיל הטיסה או המארגן, זכאי הנוסע להטבות הבאות:
3.1.1.1 שירותי סיוע;
3.1.1.2 השבת התמורה או קבלת כרטיס טיסה חלופי, על פי בחירת הנוסע;
3.1.1.3 פיצוי כספי בהתאם למרחק הטיסה, לפי המפורט בטבלה הבאה:

מרחק הטיסה (בק"מ) סכום הפיצוי (בשקלים חדשים)
עד 2,000 1,290
עד 4,500 2,060
מעל 4,500 3,080

3.1.2 במקרה של סירוב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה והנוסע כן הסכים לוותר על מקומו בטיסה בתמורה שתוסכם בין הנוסע לבין מפעיל הטיסה או המארגן, זכאי הנוסע להטבות המנויות בסעיפים ‏3.1.1.1 ו- ‏3.1.1.2 לעיל וכן למחצית הפיצוי הכספי כאמור בסעיף 1.1.3 לעיל, הכל ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו היעד הוא כמפורט להלן:
- עד ארבע שעות – אם מרחק הטיסה אינו עולה על 2,000 ק"מ;
- עד חמש שעות – אם מרחק הטיסה אינו עולה על 4,500 ק"מ;
- עד שש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ.
3.1.3 הוראות סעיף זה לעיל לא יחולו בשל טעמי ביטחון, בשל מצב בריאותו של הנוסע או בשל חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, לא ניתן להטיס את הנוסע בטיסה או אם אין בידיו מסמכי נסיעה נאותים.
3.1.4 נוסע שמפעיל טיסה או מארגן סירב להטיסו מטעמי ביטחון כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל יהיה זכאי לקבל פיצוי כספי כאמור בסעיף 3.1.1.3, ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
- הוא הגיע לשדה התעופה לפחות שלוש שעות לפני מועד ההמראה;
- הוא שיתף פעולה בבדיקה הביטחונית שנערכה לגביו ובתום הטיסה נמצא כי ניתן להטיסו;
- מסמכי הנסיעה שלו תקינים.

3.2 טיסה שבוטלה:
3.2.1 נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן, הטבות אלו:
3.2.1.1 שירותי סיוע;
3.2.1.2 השבת התמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;
3.2.1.3 פיצוי כספי כאמור בסעיף 3.1.1.3 לעיל;
3.2.2 הסכים הנוסע לקבל כרטיס טיסה חלופי שהוצע לו על ידי מפעיל הטיסה יחולו הוראות סעיף 3.1.2 לעיל בשינויים המחוייבים.
3.2.3 נוסע לא יהיה זכאי לפיצוי הכספי בכל אחד מהמקרים הבאים:
- נמסרה לנוסע הודעה בדבר ביטול הטיסה 14 ימים לפני מועד הטיסה;
- נמסרה לנוסע הודעה בדבר ביטול הטיסה בין 7 ל- 14 ימים לפני מועד הטיסה והוצע לו כרטיס לטיסה חלופית שמועד המראתה הינו לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה המקורי ומועד נחיתתה ביעד הסופי הינו לכל היותר ארבע שעות לאחר מועד הטיסה המקורי;
- נמסרה לנוסע הודעה בדבר ביטול הטיסה פחות מ- 7 ימים לפני מועד הטיסה והוצע לו כרטיס לטיסה חלופית שמועד המראתה הינו לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה המקורי ומועד נחיתתה ביעד הסופי הינו לכל היותר שעתיים לאחר מועד הטיסה המקורי.
הוראות סעיף 3.2.3 זה לא יחולו מקום בו סירב הנוסע לטוס בטיסה חלופית בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם המצטרף אליו לטיסה או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, דת או מגבלה רפואית.
3.2.4 נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי הכספי, אם הוכיח מפעיל הטיסה או המארגן, כי התקיים אחד מאלה:
- הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;
- הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות;
- הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג.

3.3 טיסה שהמריאה באיחור:
3.3.1 נוסע בטיסה שהמריאה באיחור של שעתיים לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי לקבל מזון ומשקאות ושירותי תקשורת.
3.3.2 נוסע בטיסה שהמריאה באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי, בנוסף למזון ומשקאות ושירותי תקשורת, גם להשבת התמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע. במידה והוצע לנוסע כרטיס טיסה חלופי בטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת והלקוח בחר לקבלו, זכאי הלקוח לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה; ואולם אם נגרם האיחור האמור בשל שביתה או השבתה מוגנות, יהיה הנוסע זכאי להשבת התמורה וכן למזון ומשקאות ולשירותי תקשורת, בלבד.

3.4 טיסה שמועד המראתה הוקדם:
3.4.1 נוסע בטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר מחמש שעות ולא יותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך פחות מ- 14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, יהיה זכאי להשבת התמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.
3.4.2 נוסע בטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך פחות מ- 14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, יהיה זכאי להטבות אלה:
- פיצוי כספי כאמור בסעיף 3.1.1.3 לעיל, למעט במקרה בו מועד ההמראה הוקדם עקב נסיבות מיוחדות שאינן בשליטתו של מפעיל הטיסה או בשל שביתה או השבתה מוגנות;
- השבת התמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.

4. טיסה פנים ארצית:

התנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על נוסע בטיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל ("טיסה פנים-ארצית"), ואולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע בטיסה כאמור אלא לפי הוראות שקבע השר, כדלקמן:
4.1 "טיסה פנים-ארצית שבוטלה" הינה אחד מאלה: (1) טיסה שלא התקיימה (שינוי מספר טיסה לכשעצמו לא ייחשב לטיסה שבוטלה); ו- (2) טיסה שהמריאה באיחור של 3 שעות.
4.2 סכומי הפיצוי הכספי בטיסה פנים ארצית יהיה כמפורט להלן:
4.2.1 בקו שבין תל אביב (שדה דב), נמל התעופה בן גוריון או חיפה לבין אילת – 250 ₪;
4.2.2 בקו שבין תל אביב (שדה דב), לבין עין יהב או ראש פינה(מחניים) – 150 ₪;
4.2.3 בכל קו אחר – 200 ₪.